Algemene voorwaarden

Als jij klant wordt bij Lipedema Coach, ontvang je deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Lipedema coach voor jou verricht. Lipedema coach is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17236318 en gevestigd te Nuenen. Bestel je producten in onze webshop? Kijk dan even naar “Bijlage A” voor aanvullende bepalingen specifiek voor de webshop.

1. Begrippen
1.1. Lipedema coach: de partij die deze algemene voorwaarden gebruikt en aan jou diensten levert.
1.2. Jij: de partij die diensten afneemt bij Lipedema coach. De klant dus. Wettelijk gezien ben jij de opdrachtgever, omdat we een overeenkomst van opdracht met elkaar sluiten.
1.3. Ons/we: hiermee wordt bedoeld jij en Lipedema coach samen.
1.4. Overeenkomst: de afspraken die wij met elkaar maken over de werkzaamheden die Lipedema coach voor jou verricht.
1.5. Schriftelijk: hieronder vallen afspraken via e-mail, WhatsApp en eventuele andere berichtendiensten.
1.6. Diensten: hiermee wordt bedoeld het volledige aanbod van Lipedema coach. Onder andere, maar niet uitsluitend: behandelingen op de locatie van Lipedema coach zoals massages, online cursussen en e-books, online/offline (begeleidings)trajecten, losse coachingsessies.
1.7. Producten: artikelen die via onze webshop te koop zijn.

 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van onze overeenkomst. Ze bevatten afspraken die tussen ons gelden en zijn van toepassing op alle diensten van Lipedema coach.
2.2. Als wij het er samen over eens zijn, kunnen we van deze algemene voorwaarden afwijken. Dat moet wel schriftelijk bevestigd worden.
2.3. Als afspraken in onze overeenkomst en afspraken uit deze algemene voorwaarden elkaar tegenspreken, dan hebben de afspraken uit de overeenkomst voorrang.

 

3. Hoe onze overeenkomst ontstaat en hoe lang hij duurt
3.1. Als jij akkoord gaat met het aanbod van Lipedema coach, komt er een overeenkomst tot stand. Bij een aanbod kan het gaan over alle soorten diensten die door Lipedema coach worden aangeboden en dit aanbod kan zowel online zijn (bijvoorbeeld bij een online product) of via een offerte (bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde diensten).
3.2. Als er een kennelijke vergissing of verschrijving in het aanbod van Lipedema coach staat, kunnen we daar niet aan gehouden worden.
3.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld bij het aanbod. In het geval van levenslange toegang, wordt hiermee bedoeld zo lang als het bedrijf Lipedema coach bestaat. Bij een strippenkaart wordt een geldigheidstermijn gecommuniceerd waarbinnen de afspraken gebruikt moeten zijn. Niet-gebruikte afspraken vervallen na afloop van deze termijn zonder recht op restitutie.
3.4. Termijnen gelden altijd als indicatie en zijn nooit fatale termijnen.

 

4. Prijs en betaling
4.1. Prijzen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Medische diensten zijn btw vrij.
4.2. Facturen moeten altijd binnen 14 dagen worden betaald, tenzij we iets anders hebben afgesproken.
4.3. Lipedema coach is gerechtigd om een voorschot op haar werkzaamheden te vragen. Online producten moeten altijd van tevoren betaald zijn voordat ze worden geleverd.
4.4. Prijzen kunnen altijd wijzigen: je kunt later geen beroep doen op een oude prijs.
4.5. Als je niet op tijd betaalt, zal Lipedema coach wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Voor de hoogte hiervan worden de maximaal toegestane bedragen van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” aangehouden.
4.6. In het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie van jouw bedrijf of het leggen van beslag, zijn eventuele vorderingen van Lipedema coach op jou direct opeisbaar.
4.7. Lipedema coach is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten als jij termijnfacturen niet op tijd voldoet.

 

5. Rechten en verplichtingen van Lipedema coach
5.1. Lipedema coach benadrukt dat haar verplichtingen altijd inspanningsverplichtingen zijn en geen resultaatsverplichtingen. Lipedema coach spant zich in om jou door middel van haar dienstverlening te helpen om het door jou gewenste resultaat te behalen. Zij kan het halen van deze resultaten niet garanderen en is er niet voor aansprakelijk als jij het gewenste resultaat niet behaalt.
5.2. De adviezen en begeleiding van Lipedema coach zijn op basis van informatie die jij aanlevert en op basis van theoretische informatie. Je kiest er zelf voor welke adviezen en tips je opvolgt en ze zijn geen vervanging van specialistische/medische adviezen of behandelingen.
5.3. In het geval dat Lipedema coach niet in staat is om de werkzaamheden zelf uit te voeren, kan zij daarvoor derden inschakelen. Dit zal altijd van tevoren worden overlegd met jou.

 

6. Jouw verplichtingen
6.1. Je draagt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor jouw eigen handelingen en beslissingen.
6.2. Jij bent verplicht om alle benodigde informatie op tijd, volledig en juist te verstrekken. Lipedema coach is niet aansprakelijk voor jouw schade die is ontstaan doordat onjuiste, onvolledige of niet-tijdige informatie is verstrekt.
6.3. Als Lipedema coach extra werkzaamheden heeft die het gevolg zijn van onvolledige, onjuiste of niet-tijdige informatie zullen deze als extra kosten in rekening worden gebracht.
6.4. Als je een klacht hebt, moet je dit uiterlijk binnen 14 dagen na constatering melden op het e-mailadres info@lipedemacoach.com. Ook als je een klacht hebt, ben je nog steeds verplicht om de afgesproken betaling op tijd te voldoen. Je kunt ook een klacht indienen bij rbcz.
6.5. Als je een persoonlijk coachingstraject volgt of losse behandelafspraken boekt bij Lipedema coach, gelden de volgende regels rondom het verplaatsen of annuleren van afspraken:
– Tot 48 uur van tevoren mag je de sessie kosteloos verplaatsen
– Tussen 48 en 24 uur van tevoren kan verplaatsen alleen in onderling overleg;
– Als je een sessie korter dan 24 uur voorafgaand aan de start afzegt, vervalt hij altijd. Als de sessie nog niet betaald is, moet er alsnog 100% betaald worden. Als de sessie deel is van een traject, vervalt de sessie.

 

7. Extra afspraken bij een online cursus
7.1. Na het aanschaffen van de cursus, wordt de content van de cursus in één keer beschikbaar gesteld. Daarmee is Lipedema coach haar verplichtingen direct nagekomen.
7.2. De cursus draait op software van derden. Lipedema coach is geen eigenaar van deze software en kan daarom niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is. In het geval van onbereikbaarheid van de software, ontstaat er nooit een schadevergoedingsverplichting. Als de software offline is, zal Lipedema coach jou dat zo snel mogelijk laten weten.
7.3. Je bent verplicht om na aankoop het gehele bedrag van de cursus te voldoen, ook als je in termijnen betaalt.
7.4. Voor het bereiken van gewenste resultaten, is het van essentieel belang om als cursist zijnde zelf inspanningen te verrichten. Je bent nooit verplicht om bepaalde handelingen te verrichten of na te laten. Je draagt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor jouw eigen handelingen en beslissingen.
7.5. Lipedema coach benadrukt dat cursussen niet persoonlijk zijn en dat er dus geen adviezen worden gegeven die precies op jouw situatie van toepassing zijn. Een cursus is geen vervanging van persoonlijk advies.
7.6. Je mag jouw inloggegevens niet delen met anderen. Toegang tot de cursus is altijd persoonlijk.
7.7. Lipedema coach mag de inhoud van een cursus op elk moment aanpassen als zij van mening is dat dat passender is.
7.8. Lipedema coach heeft het recht om jou de toegang tot de huidige of een toekomstige cursus te ontzeggen. Zij zal dit doen als daar goede gronden voor zijn, zoals bijvoorbeeld overtreding van de gedragsregels of afspraken uit de overeenkomst en algemene voorwaarden. Er ontstaat in dit soort gevallen geen recht op een schadevergoeding.
7.9. In de 24 maanden nadat jouw cursustoegang is geëindigd, mag je zelf geen soortgelijke cursus aanbieden. Als Lipedema coach van mening is dat jij (onderdelen van) de cursus hebt gekopieerd, is het aan jou om aan te tonen dat dit niet het geval is.
7.10. In het geval dat er ook livesessies bij de cursus zitten, moet je je aan de gedragsregels houden en je respectvol gedragen tegenover andere cursisten. Reclame maken voor jouw eigen bedrijf is niet toegestaan.
7.11. Op het moment dat Lipedema coach besluit om de cursus niet langer aan te bieden en uit eigen beweging offline te halen, zal dit van te voren aan jou worden medegedeeld zodat je nog voldoende tijd hebt om de cursus alsnog te doorlopen of om de content te downloaden.

 

8. Einde van de overeenkomst
Als het gaat over persoonlijke trajecten, is dit artikel van toepassing.
8.1. We hebben in de overeenkomst afspraken gemaakt over hoe lang de overeenkomst zal duren. Wil je toch tussentijds de overeenkomst beëindigen? Dan gelden de regels uit dit artikel. Met annuleren, stoppen, beëindigen wordt allemaal hetzelfde bedoeld: de overeenkomst wordt niet tot het einde afgemaakt. Let op: deze bepalingen gelden alleen voor particuliere klanten. Ten aanzien van zakelijke klanten geldt dat de overeenkomst niet tussentijds opgezegd kan worden.
8.2. Alle kosten die Lipedema coach al heeft gemaakt in het kader van de overeenkomst, worden volledig aan jou doorberekend. Daarbij merkt zij op dat het grootste deel van haar werkzaamheden in de voorbereidende fase aan het traject zit. Halverwege opzeggen betekent dus niet dat je ook de helft van de kosten terugkrijgt. Er zal altijd een berekening op maat gemaakt worden.
8.3. Lipedema coach mag altijd de overeenkomst opzeggen als het niet redelijk is om haar te houden aan het verder laten duren. Dit kan bijvoorbeeld zijn als jij onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de werkzaamheden. Alle kosten die al gemaakt zijn, worden dan bij jou in rekening gebracht net als een vergoeding voor gederfde winst.
8.4. We mogen de overeenkomst allebei per direct en zonder dat er een rechter aan te pas komt ontbinden als ten aanzien van één van de partijen het faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of uitgesproken.

In het geval van een online cursus:
8.5. De cursus kan op elk moment offline worden gehaald. Jij wordt daar uiterlijk één maand van tevoren over op de hoogte gesteld. Er ontstaat in dit geval geen recht op een schadevergoeding of restitutie, omdat je toegang hebt gekregen tot de volledige cursusinhoud. Daarmee is Lipedema coach haar verplichtingen nagekomen.
8.6. Jij mag binnen 14 dagen nadat de cursus is gestart, jouw geld terugvragen. Dat is het wettelijke herroepingsrecht. Stuur op tijd een mail naar info@lipedemacoach.com en we maken het in orde.

 

9. Intellectueel eigendom
9.1. Lipedema coach is maker en auteursrechthebbende van de materialen/informatie die jij krijgt in het kader van haar dienstverlening of zij heeft toestemming van de rechthebbende. Lipedema coach bezit daarmee het auteursrecht of een licentie om de informatie te gebruiken. Jij krijgt een gebruikslicentie ten aanzien van deze informatie en je mag de informatie alleen maar gebruiken voor het doel waarvoor jij diensten hebt afgenomen.
9.2. Als Lipedema coach een inbreuk op haar auteursrechten constateert, zal een vergoeding in rekening gebracht worden bij de overtreder. Dit is minimaal drie keer de prijs waarvoor de dienst op het moment van overtreding wordt verkocht, maar zal steeds per geval worden beoordeeld en kan hoger uitvallen. Lipedema coach is naast deze vergoeding gerechtigd om ook vergoeding voor overige geleden schade te eisen.
9.3. Je mag de inhoud alleen toepassen voor het doel waarvoor je diensten bij Lipedema coach hebt afgenomen. Je mag het niet voor andere doeleinden gebruiken. Je mag de informatie uiteraard toepassen in jouw werk, maar er geen zakelijk karakter aan geven (dat wil zeggen er zelf diensten over aanbieden of materialen/informatie zakelijk inzetten).

 

10. Aansprakelijkheid
10.1. Lipedema coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst. In het geval dat er in rechte wordt bepaald dat er toch sprake is van aansprakelijkheid, gelden de bepalingen uit dit artikel.
10.2. Aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, misgelopen winst, gemiste besparingen, gevolgschade, psychische schade) is altijd uitgesloten. Aansprakelijkheid geldt altijd alleen voor directe schade.
10.3. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het door jou betaalde bedrag voor de overeenkomst, met een maximum van € 500. In het geval dat Lipedema coach is verzekerd en de verzekering tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt op maximaal het bedrag dat de verzekering in dit specifieke geval uitkeert.
10.4. Beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid gelden niet voor situaties waarin er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
10.5. Jij vrijwaart Lipedema coach voor aanspraken van derden die op enige manier verband houden met haar werkzaamheden.

 

11. Overmacht
11.1. Overmacht kan ervoor zorgen dat Lipedema coach de overeenkomst niet (meer) kan uitvoeren. In het geval van overmacht, zal Lipedema coach jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.
11.2. In het geval van overmacht, gaat Lipedema coach over tot het opschorten van de nakoming van de overeenkomst. De werkzaamheden worden dan tijdelijk niet uitgevoerd. Hoe lang dat duurt, hangt af van de overmacht.
11.3. Na één maand mogen wij allebei de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat er ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan.
11.4. Onder overmacht vallen situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: ziekte van Lipedema coach, pandemie of epidemie, overheidsmaatregelen, (burger)oorlog of gevaar daarvoor, oproer, terrorisme, brand, waterschade, overstroming en werkstakingen. Het gaat steeds om situaties die buiten de schuld of risicosfeer van Lipedema coach liggen.
11.5. Storingen of andere situaties van overmacht bij leveranciers (zoals gebruikte software) gelden ook als overmacht. Daaronder ook begrepen de (on)beschikbaarheid van het platform waarop de cursus draait.

 

12. Ten slotte
12.1. Je bent verplicht om alle informatie rondom deze overeenkomst geheim te houden. Uiteraard gaat Lipedema coach zorgvuldig met jouw informatie om.
12.2. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
12.3. Tenzij een wettelijke regeling anders bepaalt, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Lipedema coach is gevestigd.
12.4. Er geldt een verjaringstermijn van één jaar ten aanzien van vorderingen die tegen Lipedema coach worden ingesteld.
12.5. In het geval dat er omstandigheden zijn waardoor bepaalde artikelen uit deze algemene voorwaarden niet wettelijk zijn toegestaan, dan worden deze artikelen buiten beschouwing gelaten. De overige artikelen blijven dan wel van toepassing.

 

BIJLAGE A.
Als jij producten koopt in de webshop van Lipedema coach, zijn de volgende bepalingen van aanvullende toepassing op deze overeenkomst.
13. Verzending en risico-overgang
13.1. Na aflevering van jouw bestelling op het door jou opgegeven afleveradres, gaat het risico van de producten over op jou.
13.2. Op het moment dat jij kiest voor een andere bezorgdienst, gaat het risico over op het moment dat wij de bestelling afgeven bij de betreffende bezorgdienst. Als je de bestelling bij ons ophaalt, gaat het risico over op het moment dat jij de producten in handen krijgt.

 

14. Gebruik van de producten
14.1. De producten die wij verkopen, voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid voor normaal gebruik. Met normaal gebruik wordt bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden.
14.2. Aanspraken op basis van dit artikel wordt ook uitgesloten bij beschadiging door opzet of nalatigheid, voor normale slijtage en beschadiging door het niet op een normale/voorgeschreven wijze gebruiken van de producten.
14.3. Als je na ontvangst van de bestelling constateert dat de producten defect zijn, moet je dat zo snel mogelijk kenbaar maken. Ga het product niet gebruiken, maak foto’s van het gebrek en stel ons op de hoogte. Dit moet je uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek doen.
14.4. Als jij een consument bent, kun je ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform. Dit kan via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

15. Herroepingsrecht (de wettelijke bedenktermijn)
15.1. Dit artikel is alleen van toepassing als jij een consument bent en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het herroepingsrecht betekent dat jij het recht hebt om de via de website gesloten overeenkomst met ons kosteloos te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
15.2. De termijn van 14 dagen gaat in:
– op het moment dat jij of een door jou aangewezen derde de bestelling heeft ontvangen;
– als er meerdere producten uit één bestelling in verschillende leveringen worden verstuurd: op het moment dat jij of een door jou aangewezen derde het laatste product uit de bestelling heeft ontvangen.
15.3. Je moet zorgvuldig omgaan met de producten tijdens de bedenktermijn. Je mag ze uitpakken of gebruiken op een manier die nodig is om de aard en kenmerken vast te stellen. Daarbij is het uitgangspunt dat je het product niet anders mag gebruiken of inspecteren dan dat je in een winkel zou mogen doen.
15.4. Je mag producten zoals supplementen niet openen en vervolgens retourneren vanwege het gezondheidsrisico.
15.5. Als je een beroep wil doen op het herroepingsrecht, moet je een mail sturen naar info@lipedemacoach.com met daarin de expliciete mededeling dat er een beroep op dit recht wordt gedaan. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk bevestigen.
15.6. Je moet de producten uiterlijk veertien dagen na het doen van deze melding terugsturen naar ons. Dat moet zoveel mogelijk gebeuren in de originele staat en verpakking. Stuur de producten naar het volgende adres:
Lipedema Coach – Van Maerlantstraat 15, 5671 VL te Nuenen
15.7. De terugbetaling zal worden gedaan binnen 14 dagen nadat je de koop ongedaan hebt gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde manier als er is betaald. Wij mogen wachten met terugbetalen totdat we de producten retour hebben ontvangen of tot het moment dat jij bewijst dat je de producten hebt teruggestuurd.
15.8. Heb je voor een andere bezorgmethode gekozen dan onze standaardmethode? Dan krijg je alleen de kosten van de standaard bezorgmethode retour. Bezorgkosten worden alleen vergoed als je de hele bestelling terugstuurt.
15.9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.
15.10. Jij moet zelf de kosten voor de retourzending betalen.

 

Lees mijn persoonlijke lipoedeem verhaal

Lees alles over mijn persoonlijke lipoedeem verhaal en hoe ik mijn ervaring gebruik als lipoedeemcoach.

Mijn lipoedeem verhaal

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alles wat ik doe als lipoedeem coach: eigen ervaringen, gezonde voeding tips, mindset, inspirerende workshops, en nog veel meer!

"*" geeft vereiste velden aan

De persoonlijke ervaringen van mijn clienten.

Lees de ervaringen van andere
“Al na de eerste behandeling merkte ik zo'n verschil.”
  • nl
    • en